مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار (اکرودیته) از سازمان ملی استاندارد ایران شد

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397

 
مرکز پژوهشی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار (اکرودیته) از سازمان ملی استاندارد ایران شد

 

مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد با تجربه موفق بیش از یک دهه انجام آزمون در قالب همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و رعایت استانداردهای 17025 (الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون) توانست گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار را از سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کند.

مطالعه بیشتر...