تعرفه/آزمون

 ردیف

نوع خدمت

 تعرفه(ریال)

1

رئومتری پایا و دینامیک

1,020,000(هر آزمون تا 30 دقیقه)

2

ویسکومتری پایا

600,000

3

ویسکومتری ناحیه رقیق

360,000

4

بافت سنجی

480,000

5

پردازش تصویر

240,000

6

هموژنایزر

60,000( هر ران تا 5 دقیقه)