تعرفه/آزمون

آزمایشگاه بیوفیزیک مواد غذایی

ردیف

خدمت

تعرفه(ریال)

1

رئومتری پایا و دینامیک

1,020,000(هر آزمون تا 30 دقیقه)

2

ویسکومتری پایا

600,000

3

ویسکومتری ناحیه رقیق

360,000

4

بافت سنجی

480,000

5

پردازش تصویر

240,000